Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Taal-Kit.

D’r komt in Lân-fan-taal-kit mei geweldige en bysûndere taalprojekten en -ideeën, dêr’tsto as learkrêft/dosint nije taalpaden mei ynslaan kinst.

By de Taal-Kit giet it om lesideeën, taalûndersyksmateriaal, 21ste-iuwske taalspultsjes, temaprojekten, tips fan ferhalefertellers, skoalskriuwers, poëzydeskundologen en spoken wordartysten. Meartalich, grappich, mei ynhâld, mear as it fak sels, tagonklik en konfrontearjend, sinfol, alderaardichst en soms wat bru-talich.

De krekte foarm fan de Taal-Kit wordt op dit stuit bepaald. Hâld dizze website yn ‘e gaten foar de lêste ynformaasje.

Foar wa
Learkrêften/dosinten yn it primêr en fuortset ûnderwiis

Wêr
Op de skoallen sels

Wannear
Septimber 2017

Mear ynformaasje
Fragen of op ‘e hichte bliuwe? Nim dan kontakt op mei Anne Graswinckel.