Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
Fryske Matthäus Passion.

Komponist en tekstskriuwer Peter Sijbenga hat fan it Noord Nederlands Orkest (NNO) de opdracht krigen om in Fryske fersy te meitsjen fan de Matthäus Passion, it ferneamde oratoarium fan Johannes Sebastian Bach. It Dútsk lit him poerbêst nei it linige Frysk oersette!

“Leeuwarden 2018 is een mooie gelegenheid om nog eens te laten horen dat het NNO een Friese voorouder heeft, namelijk het Frysk Orkest”, seit Marcel Mandos, artistyk lieder en programmeur fan it orkest. Dêrom de opdracht oan Sijbenga. Bach hat de Matthäus Passion om 1736 hinne komponearre. It oratoarium fertelt it ferhaal fan it lijen en stjerren fan Jezus, lykas syn freon en folger Matthäus optekene hat. Peter Sijbenga: “Ik sil oersette en net bewurkje of by de tiid bringe. Dat betsjut net dat ik Âld-Frysk brûke sil, mar wol dat ik foar it wurdbyld en de ynhâld sa ticht mooglik by de Urtext bliuw.” De Dútske tekst lit him goed yn it Frysk oersette. De linigens yn lûden yn it Frysk sit tichter by it Dútsk as by it Nederlânsk. Sijbenga: “It is ek noflik dat der grammatikaal-idiomatyske oerienkomsten tusken it Frysk en it Dútsk binne. Sa wurdt yn beide talen deselde wurdfolchoarder brûkt.”

De Fryske Matthäus Passion wurdt yn 2018 útfierd troch it Noord Nederlands Orkest en it Noord-Nederlands Concertkoor, oanfolle mei Fryske sjongers.

Wêr
Ûnder oare yn stedsskouboarch De Harmonie (Ljouwert), skouboarch De Lawei (Drachten) en Theater Sneek (Snits).

Wannear
Maart 2018, spyllist folget