Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
DNA fan Ljouwert.

Wat soesto yn in buiske stopje ast dêrmei dyn ferhaal fertelle wolst? In tûfke hier, in tûkje, in gedicht? Sûnt 2016 binne tûzenen Ljouwerters dwaande om in buiske te foljen. Dy foarmje mei-inoar aanst it keunstwurk DNALWD2018.

DNA Leeuwarden (yn it koart: DNALWD) fertelt ‘Het Verhaal Van Ons Allemaal’ (it ferhaal fan ús allegearre), neffens de keunstners en betinkers Hein de Graaf en Joop Zwart. Fia skoallen, wiken, wurkjouwers en ferskate ‘folpunten’ kinst in buiske krije. Dat follest nei eigen ynsjoch en makkest it ferhaal folslein op it spesjale webstee.

Alle buiskes mei-inoar moatte in keunstwurk opsmite. Fan elk buiske kinst op it DNALWD-webstee it ferhaal fine dat dêrmei anneks is.

Wêr
Hal Ljouwerter Stedskantoar en online

Wannear
Kinst no al oan it projekt meidwaan. It keunstwurk wurdt mei yngong fan 2017 opboud en is yn syn folsleine foarm (webstee mei ferhalen dêryn begrepen) fan jannewaris 2018 ôf te belibjen.

Partners
Stichting Zeezicht, Historisch Centrum Leeuwarden, Stichting Kunstkade, gemeente Leeuwarden, ROC de Friese Poort, ROC Friesland College, NHL Hogeschool, Stenden University en Omrop Fryslân.