Lân
fan
taal

Sykje as elkenien nei alles mei trefwurd 
De Talekaravaan.

Yn 2018 lûkt de Talekaravaan troch Fryslân. Dêrmei slút Lân fan taal oan op besteande festivals en eveneminten en fersterket se mei in ryk, talich (muzyk)programma!

It programma is in maskelyn fan byldzjende keunst, teater, muzyk, film en literatuer. As besiker kinsto boppedat aktyf meidwaan. Yn de perioade om it festival/it evenemint hinne wurde mear aktiviteiten yn de oanbelangjende regio organisearre. De (Fryske) taal stiet dêrby sintraal. Explore the North helpt mei om in swingend karavaanprogramma te organisearjen!

Wêr
Ferskate plakken yn Fryslân, lokaasjes folgje

Wannear
Simmer 2018

Partners
Afûk