Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Leeuwarden UNESCO City of Literature als verbindende factor.

In voorbereiding op de kandidaatstelling als UNESCO City of Literature is veel gesproken met allerlei mensen uit het Friese ‘literaire veld’. Schrijvers en lezers, mensen die spraken namens de bestaande instituten en organisaties, geïnteresseerden. Deze gesprekken bleken buitengewoon waardevol en enthousiasmerend. Ook kwam hieruit nú al de waarde van een gezamenlijk initiatief naar voren: de koppen werden bij elkaar gestoken voor een gedeelde ambitie: de literatuur in Fryslân laten bloeien.

In het antwoord op de vraag naar de toekomst van de literatuur in Fryslân bleken al deze mensen, ondanks de verschillende achtergronden, opvallend eensgezind. De eerste en grootste noodzaak is samenwerking tussen de verschillende partijen die zich bezighouden met literatuur. Niet concurreren, maar elkaar aanvullen en bij elkaar aansluiten. Daarin zal een overkoepelend orgaan als City of Literature een belangrijke taak vervullen.

Daarnaast kwam een aantal gedeelde ambities aan de orde die zijn opgenomen in de plannen voor de aanmelding. Professionalisering is daar één van: het bieden van handvatten aan talentvolle schrijvers, maar ook aan professionals in de (literatuur)educatie. Er worden bijvoorbeeld door verschillende partijen verschillende schrijfcursussen aangeboden, in verschillende literaire genres. Maar wie doet wat, en hoe moet een aspirant-schrijver achterhalen bij wie hij/zij zijn ambities het beste kan ontwikkelen, op het juiste niveau? Het Creative Writing Programme (inderdaad: een internationale benaming) heeft tot doel deze losstaande initiatieven te koppelen en zo ook de lacunes te ondervangen (en oplossen).

Een andere behoefte die werd uitgesproken betreft fysieke ruimte: voor maken, ontmoeten, uitwisselen. Zo ontstond het idee voor een overkoepelend residentieprogramma, voor lokale schrijvers én schrijvers van buiten, waarbij het contact met de juiste kenniscentra en publiek makkelijk kan worden gelegd. Ook hier geldt: samenwerking en kennisdeling zijn sleutelwoorden. Er zijn namelijk al verschillende schrijvershuizen (de woonark van Rink van der Velde bijvoorbeeld), en er zijn internationale uitwisselingsprojecten (zoals Other Words). Het zou fantastisch zijn wanneer een gastschrijver die binnenkomt via Tresoar, andere schrijvers kan ontmoeten via RIXT of Poetry Circle 058, onderzoek kan doen met hulp van de Fryske Akademy en zijn resultaten kan presenteren op Explore the North. Er zijn natuurlijk vele andere trajecten denkbaar, afhankelijk van het soort schrijver, het soort project en het soort onderzoek dat hierbij hoort. Gastvrijheid en gezamenlijk werken aan een zo constructief mogelijk, inclusief schrijversklimaat is – volgens het veld – een van de belangrijkste doelstellingen voor de toekomst.

De projecten die in de aanmelding zijn opgenomen vormen slechts een deel van de ideeën en initiatieven die er zijn. De schoolschrijvers staan er niet in, of de ambities van Dichter bij Leeuwarden. Poesie International, de diverse plannen van de Skriuwersboun, The Parthenon Project en vele andere ideeën die er zijn, waarbij initiatieven en partijen zich vaak kunnen verenigen.

Ook zullen er nog vele ideeën bijkomen, want het veld is volop in beweging en er bestaan ongetwijfeld plannen die tijdens de eerste verkenningstochten nog niet boven tafel zijn gekomen. De in de aanmelding beschreven plannen zijn dan ook geen bastion dat andere ideeën uitsluit: het zijn de eerste schreden, een begin.