Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Prijzen.

Gysbert Japicxprijs
De Gysbert Japicxpriis, genoemd naar de zeventiende-eeuwse Friese dichter Gysbert Japicx, is een tweejaarlijkse prijs voor oorspronkelijk Fries literair werk. Deze belangrijkste literatuurprijs wordt toegekend door Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Obe Postmaprijs
Een prijs, genoemd naar de Friese dichter Obe Postma, voor literaire vertalingen in of uit het Fries, toegekend door Gedeputeerde Staten van Fryslân.

Dr. Joast Halbertsmaprijs
De Halbertsmaprijs is een provinciale prijs, die één keer in de vier jaar wordt uitgereikt voor geschiedenis, taal, literatuurwetenschap en sociale wetenschap.

Rely Jorritsmaprijs
Rely Jorritsma (Jellum 1905 – Nijmegen 1952) bepaalde in zijn testament dat elk jaar een prijsvraag uitgeschreven moest worden voor de beste vijf gedichten en de beste vijf korte verhalen in de Friese taal. Al sedert 1954 wordt aan zijn wens voldaan.

Rink van der Veldeprijs
De Rink van der Veldeprijs is een tweejaarlijkse prijs voor oorspronkelijk Fries proza.

Douwe Tammingaprijs
De Stifting FLMD heeft in 2013 het initiatief genomen voor en nieuwe debutantenprijs voor fries literair werk. De prijs wordt in beginsel elk jaar in het voorjaar toegekend, afwisselend voor proza en poëzie.

Piter Jellesprijs
De Piter Jellespriis is een literaire prijs voor zowel Friestalige als Nederlandstalige werken, waarin door de taal of het onderwerp een relatie met Fryslân tot uitdrukking komt. De prijs is genoemd naar de dichter-staatsman Pieter Jelles Troelstra, die veel publicaties naar Fries gebruik ondertekende met zijn voornaam en vadersnaam Piter Jelles. De Piter Jellespriis werd in 1974 ingesteld door de gemeente Leeuwarden.

Simke Kloostermanprijs
Een literatuurprijs voor Friestalige jeugdliteratuur. De prijs wordt sinds 1983 om de drie jaar uitgereikt door de Simke Kloostermanstichting in Twijzel, die de nalatenschap van de Friese schrijfster Simke Kloosterman (1876-1938) beheert.

Anton Wachterprijs
De Anton Wachterprijs is een tweejaarlijkse prijs voor het beste Nederlandstalige literaire romandebuut naar oordeel van een vakjury, en wordt toegekend aan een opmerkelijk Nederlandstalig prozadebuut. De Anton Wachterprijs dient als stimulans voor de wording van literair talent en is vernoemd naar de hoofdfiguur in de autobiografisch getinte romancyclus van de auteur Simon Vestdijk.

Slauerhoff poëzieprijs
Deze prijs, genoemd naar de dichter J.J Slauerhoff, is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar. Alle talen zijn toegestaan. Bij gebruik van talen anders dan Fries of Nederlands moet een vertaling worden bijgeleverd.