Lân
fan
taal

Zoek als iedereen naar alles met trefwoord 
Instituten ten behoeve van de talen in Fryslân en de Friese (cultuur)geschiedenis.

Afûk
De Afûk heeft de bevordering van het gebruik van de Friese taal als doelstelling, meer specifiek in de domeinen media, bestuur, zorg, toerisme en bedrijfsleven. De Afûk is tevens uitgever van onderwijsleermiddelen en van Friese literatuur en bevordert als kenniscentrum de verkoop van Friese boeken.

Fryske Akademy
Sinds haar oprichting in 1938 zet de Fryske Akademy zich in voor het fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, geschiedenis en cultuur. Na ruim 75 jaar is deze opdracht, die de Friese samenleving de Akademy bij de stichting meegaf, nog altijd leidend.

Tresoar
Fries historisch en letterkundig centrum. Tresoar is de bewaarplaats van de geschiedenis van Fryslân. Je vindt hier vele archieven en collecties, museale objecten, talloze in Fryslân verschenen kranten en tijdschriften en honderdduizenden boeken, waaronder de oudste en nieuwste (Friese) literatuur, wetenschappelijke publicaties en digitale bestanden.

Taalsintrum Frysk
Taalsintrum Frysk (TF) is een afdeling van CEDIN, een centrum voor educatieve dienstverlening in Fryslân en Groningen. TF begeleidt scholen bij het ontwikkelen, implementeren en uitvoeren van meertalig taalbeleid met een gelijkwaardige positie van de Friese taal.

Historisch Centrum Leeuwarden
HCL is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL.

Stichting Bildts Aigene
De ambisy is Bilkerts en niet-Bilkerts, jong en oud, wer’t se ook weune, ferbine met Bildts Aigene om op deuze wize ‘n bijdrage te leveren an de kulturele ferskaidenhyd in Europa.

Stellingwerver Schrieversronte
De Stellingwarver Schrieversronte is et belangriekste instituut veur tael, literetuur, geschiedenis, volkskunde en identiteit van Stellingwarf. Stellingwarf is een biezundere regio in Zuudoost-Frieslaand (NL), daor de meensken vanoolds Stellingwarfs praoten. Et Stellingwarfs is een vorm van Nedersaksisch.