Nieuws

 • Skriuwer Gerard de Jong nei San Sebastián

  Gerard de Jong, haadredakteur fan De Bildtse Post, is troch de Fryske sjuery fan Oare Wurden / Other Words – it Europeeske útwikselingsprojekt foar skriuwers yn lytse talen - útkeazen om yn maaie-juny 2017 yn de Baskyske stêd San Sebastián te wenjen en wurkjen.

  Lees meer
 • Subsydzjeregeling iepen programma

  Us iepen programma hat it doel om Lân fan Taal fan ûnderen op te fersterkje en inisjatyfnimmers te stypjen. Dêrom stelle wy dit jier in subsydzjeregeling iepen, dêr’t eltsenien by oanfreegje kin!

  Lees meer
 • Earste taalkafee in sukses!

  It earste taalkafee, woansdei 7 decimber yn Neushoorn Ljouwert, wie in sukses! De fraach dy't sintraal stie wie: 'hoe maak je laaggeletterdheid bespreekbaar bij hen die het aangaat'.

  Lees meer
 • Earste Taalkafé: Smarties voor laaggeletterdheid

  Hasto in briljant plan om 'laaggeletterdheid' te ferminderjen? Do kinst der € 250,- mei winne ast op woansdeitejûn 7 desimber meedochst oan de ideeënwedstryd fan Lân fan Taal en Leeuwarden-Fryslân 2018 op de earste edysje fan it Taalkafee.

  Lees meer
 • Projekten meartalich programma 2018 kinne los

  Lân fan Taal kin € 2,36 miljoen temjitte sjen foar de útfiering fan ’e plannen foar Kulturele Haadstêd-jier 2018 en fierder. Deputearre Steaten besleaten hjoed it bedrach foar de ferskate plannen te reservearjen. In part is ornearre foar in iepen subsydzjeregeling.

  Lees meer
 • Lân fan Taal los mei taalkonvenant

  Freed 2 septimber ûndertekenen de gruttere Fryske taalynstânsjes it Taalkonvenant. It konvenant is een mearjierrich gearwurkingsrjochting om it Frysk en de meartaligens fan ‘e provinsje op ‘e kaart te setten. Lân fan Taal- it taalprogramma fan provinsje Fryslân as ûnderdiel fan Kulturele Haadstêd 2018, is dizze dei écht begún.

  Lees meer
 • Untwerp Taalekspo Ljouwert bekend

  Powerhouse Company is it arsjitekteburo dat de definitive ûntwerpen foar de Taalekspo yn Ljouwert meitsje sil. It taalbelibbingssintrum fan Lân fan Taal, in programma binnen Kulturele Haadstêd 2018, wurdt yn 2017 realisearre.

  Lees meer
 • 2018-programma Lân fan Taal set útein/van start

  Lân fan Taal, ien fan ‘e grutste barrens om Kulturele Haadstêd 2018 hinne, set definityf útein mei de plannen.

  Lees meer

wat is Lân fan Taal?

 • Publykssintrum / Publiekscentrum

  Yn Ljouwert wurde it Aldehoustertsjerkhôf en de Prinsetún mei elkoar ferbûn. Eksposysjes, festivals en aktiviteiten binne in jier lang (foar it grutste part fergees) te besykjen yn in nij gebou op it plein, by de ynstellingen en yn in tydlik transformearre Prinsetún.

  In Leeuwarden worden het Oldehoofsterkerkhof en de Prinsentuin met elkaar verbonden. Exposities, festivals en activiteiten zijn een jaar lang (grotendeels gratis) te bezoeken in een nieuw gebouw op het plein, bij de instellingen en in een tijdelijk getransformeerde Prinsentuin.

 • Taalkaravaan

  Yn 2018 reizget in mobyl taalfestival by besteande unike aktiviteiten, festivals en lokaasjes yn Fryslân del. Fan april oant en mei septimber stoppet de Taalkaravaan earne oars mei (yntime en grutte) taalaktiviteiten op it mêd fan teäter, literatuer, muzyk en film.

  In 2018 reist een mobiel taalfestival langs bestaande unieke activiteiten, festivals en locaties in Fryslân. Van april tot en met september stopt de Taalkaravaan ergens anders neer met (intieme en grote) taalactiviteiten op het gebied van theater, literatuur, muziek en film.

 • Wrâld fan Taal

  Wrâld fan Taal

  Brûkers en kenners fan lytse en minderheidstalen yn hiel Europa (en dêrbûten) wurde mei inoar ferbûn. De wittenskip organisearret kongressen foar kennisútwikseling en ûntwikkelt nijsgjirrige tools lykas taal-apps, in ‘serious game’ en in kursus Frysk yn it Ingelsk. Ek Friezen om utens krije in plak!

  Gebruikers en kenners van kleine en minderheidstalen in heel Europa (en daarbuiten) worden met elkaar verbonden. De wetenschap organiseert congressen voor kennisuitwisseling en ontwikkelt nieuwsgierige tools zoals taal-apps, een ‘serious game’ en een cursus Fries in het Engels. Ook Friezen om utens krijgen een plek!

   

   

 • Underwiis

  Der komt in edukaasjeprogramma foar jong en âld, dêr’t in soad partners yn gearwurkje. Sintraal steane: de leafde foar taal, de (mear)wearde fan meartaligens en de eigen identiteit.

  Er komt een educatieprogramma voor jong en oud, waarin veel partners in samenwerken. Centraal staan: de liefde voor taal, de (meer)waarde van meertaligheid en de eigen identiteit.

Publiekscentrum

 • Taalekspo en -experience

  Taalekspo en -experience

  Op it Aldehoustertsjerkhôf komt in nij gebou  mei tribune. In blykfanger, ûntworpen troch Powerhouse Company. Binnendoar fynst in ynteraktive taalinstallaasje fan keunstner Tim Etchells en in besikers/ynformaasjesintrum. Bûtendoar binne yn 2018 alle wykeinen bysûndere projeksjes te sjen. Hjirfoar wurkje taalkeunstners lykas Nynke Laverman en Tsead Bruinja gear mei fideo/ljochtkeunstners. It plein is ek it plak foar meardere festivals.

  Op het Oldehoofsterkerkhof komt een nieuw gebouw met tribune. Een blikvanger, ontworpen door Powerhouse Company. Binnen vind je een interactieve taalinstallatie van kunstenaar Tim Etchells en een bezoekers/ informatiecentrum. Buiten zijn in 2018 elk weekend bijzondere projecties te zien. Hiervoor werken taalkunstenaars, zoals Nynke Laverman en Tsead Bruinja, samen met video/ lichtkunstenaars. Het plein is ook de plek voor meerdere festivals.

 • Hert en publykssintrum

  Hert en publykssintrum

  Yn Ljouwert wurde it Aldehoustertsjerkhôf en de Prinsetún mei inoar ferbûn. Eksposysjes, festivals en aktiviteiten binne in jier lang (foar it grutste part fergees) te besykjen yn in nij gebou op it plein, by de ynstellings en yn in tydlik transformearre Prinsetún.

  By de ‘buorlju’ fan de Taalekspo falt noch mear te ûntdekken. Yn it Ljouwerter Stedskantoar wurdt de kommende jierren boud oan in keunstwurk mei dêryn it DNA fan (de ynwenners fan) Ljouwert. By Tresoar komt in (ynteraktyf) publykssintrum Fryske taal, letteren en kultuer. HCL is it aktiviteite- en debatsintrum. Op en yn ’e buert fan it plein organisearje û.m. Fryske Akademy, Afûk en Ried fan de Fryske Beweging kongressen.

  In leeuwarden worden het Oldehoofsterkerkhof en de Prinsentuin met elkaar verbonden. Exposities, festivals en activiteiten zijn een jaar lang (voor het grootste gedeelte gratis) te bezoeken in het nieuwe gebouw op het plein, bij de instellingen en een tijdelijk getranformeerde Prinsentuin.

  Bij de ‘buren’ van de Taalekspo valt nog meer te ontdekken. In het Leeuwarder Stadskantoor wordt de komende jaren gebouwd aan een kunstwerk met daarin het DNA van (de inwoners van) Leeuwarden. Bij Tresoar komt een (interactief) publiekscentrum Friese taal, letteren en cultuur. HCL is het activiteiten- en debatcentrum. Op en nabij het plein organiseren o.m. Fryske Akademy, Afûk en Rie fan de Fryske beweging congressen.

 • Taletún en -paviljoen

  Yn ‘e Prinsetún ûnderfynst de rydom fan taal ‘aan den lijve’. Yn in tydlik paviljoen – ûntworpen troch BUOG – moetest (minderheids)taalmienskippen út hiel Europa. Yn in kas ûntdekst de skiednis fan ‘e Fryske taal. Bûtendoar wurde letters, lûden, wurden en ferhalen op in bysûndere wize presintearre. Bern ûntdekke taal boartsjendewei. Jong en âld kin kreatyf oan ‘e gong, allinne en mei-inoar.

  In de Prinsentuin ervaar je de rijkdom van taal ‘aan den lijve’. In een tijdelijk paviljoen – ontworpen door BUOG – ontmoet je (minderheids)taalgemeenschappen uit heel Europa. In de kas ontdek je de geschiedenis van de Friese taal. Buiten worden letters, klanken, woorden en verhalen op een bijzondere manier gepresenteerd. Kinderen ontdekken taal spelenderwijs. Jong en oud kan creatief aan de slag, alleen en samen.

 • programmearing

  Lân fan Taal hat yn 2018 in deistich wikseljend programma. Mei ûnder mear de festivals Jiddisch Waves en Welcome to the Village, optredens fan skriuwers en dichters, muzyk, spoken word en ynstallaasjes.

  Lân fan Taal heeft in 2018 een dagelijks wisselend programma. Met onder meer de festivals Jiddisch Waves en Welcome to the Village, optredens van schrijvers en dichters, muziek, spoken word en installaties.

Karavaan & Wrâld

 • Taalkaravaan

  Taalkaravaan

  Yn 2018 reizget in mobyl taalfestival by besteande unike aktiviteiten, festivals en lokaasjes yn Fryslân del. Fan april oant en mei septimber stoppet de Karavaan hieltyd wer earne oars, mei (yntime en grutte) taalaktiviteiten op it mêd fan teäter, literatuer, muzyk en film. Oan keukentafels wurdt praat oer de takomst fan it Frysk en oare talen.

  In 2018 reist een mobiel talenfestival langs bestaande unieke activiteiten, festivals en locaties in Friesland. Van april tot en met september stopt de Karavaan steeds ergens anders, met (intieme en grote) taalactiviteiten op het gebied van theater, literatuur, muziek en film. Aan keukentafels wordt gepraat over de toekomst van het Fries en andere talen.

   

   

   

   

 • Wrâld fan Taal - kennis

  Der ûntstiet in ynternasjonaal – en foar in part firtueel – (kennis)netwurk fan taalmienskippen yn Fryslân en Europa. Mei ‘Stimmen fan Fryslân’ (û.o. app, webside en lêzings) hellet Ryksuniversiteit Grins spraak op en ferspriedt dit wer. De Fryske Akademy ûntwikkelt yn gearwurking mei de Afûk in online kursus Frysk foar net-Nederlanners (MOOC: massive online open course), in ‘serious game’ foar gebrûk fan in minderheidstaal en mear!

  Er ontstaat een internationaal – en deels virtueel – (kennis)netwerk van taalgemeenschappen in Fryslân en Europa. Met ‘Stimmen fan Fryslân’ (o.a. app, website en lezingen) haalt Rijksuniversiteit Groningen spraak op en verspreidt dit weer. De Fryske Akademy ontwikkelt i.s.m. de Afûk een online cursus Fries voor niet-Nederlanders, (MOOC: massive online open course)  een ‘serious game’ voor gebruik van een minderheidstaal en meer!

 • Wrâld fan Taal - Other Words

  Yn San Sebastian, yn 2016 kulturele haadstêd fan Europa, is it inisjatyf ûntstien om (it kreative proses by) literatuer yn lytse en minderheidstalen mear sichtber te meitsjen. Njonken Fryslân dogge sawisa Baskelân, Ierlân, Sloveenje en Masedoanië mei.

  In San Sebastian, in 2016 culturele hoofdstad van Europa, is het initiatief ontstaan om (het creatieve proces rond) literatuur in kleine en minderheidstalen zichtbaarder te maken. Naast Fryslân doen sowieso Baskenland, Ierland, Slovenië en Macedonië mee.

 • Wrâld fan Taal – Friezen om Utens

  Sûnt 1609 hawwe Friezen har oer de wrâld ferspraat. Omrop Fryslân freget sokke Friezen om utens (en harren neiteam) om mei de mobyl filmkes te meitsjen. Wêr wenje hja no, hokker taal prate se, wat is foar harren de betsjutting fan ‘e Fryske taal hjoeddedei? Ek goed en moai: de Omrop sil 2.600 oeren oan radio-útstjoerings (1950-2000) mei spraaktechnology ûntslute!

  Sinds 1609 hebben Friezen zich over de wereld verspreid. Omrop Fryslân vraagt hen (en hun nazaten) om met hun mobiel filmpjes te maken. Waar wonen ze nu, welke taal spreken ze, wat is voor hen de betekenis van de Friese taal vandaag de dag? Ook goed en mooi: de Omrop zal 2.600 uren aan radio-uitzending (1950-2000) met spraaktechnologie ontsluiten!

 • Iepen/open programma

  By de provinsje Fryslân en Kulturele Haadstêd binne al 100 ideeën binnenkommen foar aktiviteiten en projekten op it mêd fan taal. De oankommende perioade wurdt sjoen hokker dêrfan oanheakje kinne op Lân fan Taal. Ek is der noch romte foar nije, nijsgjirrige plannen. De regeling hat trije rondes en wurdt ein 2016 bekend makke.

  Bij de provincie Fryslân en KH2018 zijn al 100 ideeën binnengekomen voor activiteiten en projecten op het gebied van taal. De komende periode wordt er gekeken welke kunnen aanhaken op Lân fan Taal. Ook is er nog ruimte voor nieuwe, interessante plannen. De regeling heeft drie rondes en wordt eind 2016 bekend gemaakt.

 • Underwiis

  Der komt in edukaasjeprogramma foar jong en âld, dêr’t in soad partners yn gearwurkje. Sintraal steane: de leafde foar taal, de (mear)wearde fan meartaligens en de eigen identiteit.

  Er komt een educatieprogramma voor jong en oud, waarin veel partners in samenwerken. Centraal staan: de liefde voor taal, de (meer)waarde van meertaligheid en de eigen identiteit.

Onderwijs

Lân fan Taal giet oer de needsaak fan én de leafde foar taal. Der komt in nijsgjirrich edukaasjeprogramma foar taalbrûkers fan alle leeftiden. Meartaligens en de (Fryske) taaledukaasje binne dêr de kearn fan. De grutste doelgroep is it ûnderwiis. Fan pjutten oant en mei hbû-/wû-studinten.

Lân fan Taal ferbynt de besteande partners en (Fryske) taalprogramma’s en jout it ûnderwiis advys en ynspiraasje. Ek wurde der eleminten taheakke, lykas in oersichtlike tagong, keunst en kultuer en in útjefte foar dosinten. Edukaasje hat fansels in link mei oare eleminten fan Lân fan Taal, lykas ‘DNA van Leeuwarden’ en de Taletún. Yn gearwurking mei de NHL wurde de talen in multykulturele wiken (letterlik) sichtber makke.

Lân fan Taal gaat over de noodzaak van én de liefde voor taal. Er komt een nieuwsgierig educatieprogramma voor taalgebruikers van alle leeftijden. Meertaligheid en de (Fryske) taaleducatie vormen daarvan de kern. De grootste doelgroep is het onderwijs. Van peuters tot en met hbo-/wo-studenten.

Lân fan Taal verbindt de bestaande partners en (Friese) taalprogramma’s en geeft het onderwijs advies en inspiratie. Ook worden er elementen toegevoegd, zoals een overzichtelijke toegang, kunst en cultuur en een uitgave voor docenten. Educatie heeft natuurlijk een link met andere elementen fan Lân fan Taal, zoals het ‘DNA van Leeuwarden’ en de Talentuin. In samenwerking met de NHL worden de talen in multiculturele wijken (letterlijk) zichtbaar gemaakt.

Contact

Postadres
Lân fan Taal
p/a provincie Fryslân
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden

info@lanfantaal.frl

stjoer/stuur e-mail
oanmelde nijsbrief/nieuwsbrief

Partners

Afûk

Tresoar

Gemeente Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Fryske Akademy

Ryksuniversiteit Grins

Omrop Fryslân

Tryater

Ryksuniversiteit Grins/Campus Fryslân

Neushoorn

Explore the North